Skip to main content

Volvo Lastvagnar och Tommy Byggare har gemensamt utvecklat en ny serviceanläggning för lastbilar och bussar i Mölndal. Referens har varit Volvos anläggning i Stora Höga. Samarbetet kring den nya anläggningen har pågått under ett par års tid för att hitta den lämpligaste lokaliseringen söder om Göteborg, där Volvo tidigare saknat denna typ av lokaler. Tommy Byggare har tidigare erfarenhet av motsvarande anläggningar i regionen och har därigenom varit en naturligt partner i projektet.

Entreprenaden utfördes som en totalentreprenad i partnering där Tommy Byggare och Volvo gemensamt utvecklade projektet, såväl inom ramen för projekteringen som för projektekonomin.

Nybyggnationen omfattade ca 2300 kvm verkstadslokaler inkluderande sex ”verkstadsskepp”, bromshall och tvätthall. Verkstadsskeppen är anpassade för att kunna serva de allra senaste modellerna av lastbilar och bussar.

Utöver verkstadslokalen innefattar byggnaden även erforderliga kundserviceytor, kontor, personalrum och lager.

Utmaningen i detta projektet låg främst i att hitta en lämplig grundläggningsmetod för byggnaden, eftersom markens beskaffenhet var av väldigt växlande karaktär inom fastigheten. Det slutliga valet föll så småningom på en kombination av att belasta en del av markytan med en överlast och att kompensationsgrundlägga en annan del med cellplast. På så sätt skapades en stabil grund för den nya byggnaden och omkringliggande körytor.

Projekteringsarbetet påbörjades sommaren 2016 varvid grundläggningsarbetet tog fart under hösten. Byggnationen kunde påbörjas våren 2017 och planenligt stod sedan serviceanläggningen klar att tas i drift lagom till årsskiftet samma år.

KUND

VOLVO LASTVAGNAR AB

BESKRIVNING

NYBYGGNATION AV FULLSERVICEANLÄGGNING FÖR LASTBILAR OCH BUSSAR.

ENTREPRENADFORM

TOTALENTREPRENAD I PARTNERING

BYGGTID

11/2016 – 12/2017

OMFATTNING

BTA 3150 kvm

REFERENSER

Lämnas på begäran

ÖVRIGT

En partneringentreprenad där Tommy Byggare och Volvo gemensamt utvecklat projektet såväl inom ramen för projekteringen som projektekonomin.