Skip to main content

Tommy Byggare – En pålitlig samarbetspartner


Tommy Byggare är ett entreprenadföretag som med stolthet kan blicka tillbaka på en framgångsrik resa under mer än 50 år. Vad som började som en liten byggfirma i Herrljunga har över tid utvecklats till ett väletablerat byggföretag i Västsverige med huvudkontor i Alingsås och lokalkontor i Göteborg, Trollhättan och Lidköping.

Tommy Byggare är med Erik Selin Fastigheter som huvudägare ett stabilt, långsiktigt och heltäckande byggbolag med samverkan som främsta kännetecken. Bolaget har ca 240 anställda varav ca 90 tjänstemän samt ca 150 egna yrkesarbetare. Vi är en ledande leverantör av väl genomförda byggprojekt i Västsverige. Med ansvarsfullhet, engagemang samt ett stort fokus på samverkan och hållbarhet är vi en pålitlig samarbetspartner för dig med höga kvalitetskrav.  

Tommy Byggare har till skillnad från många branschkollegor, egna yrkesarbetare, vilket möjliggör bättre kontroll över kvaliteten och tidplan för våra byggprojekt, vilket också ökar flexibiliteten genom hela utförandet. Genom att förena modern byggteknik och kvalificerat ledarskap med gedigen erfarenhet och hantverkskunnande levererar vi god kvalitet inom alla delar av byggprocessen. 

En ledstjärna för oss på Tommy Byggare är att alltid hålla överenskomna leveranstider och leverera avtalad kvalitet till överenskommet pris. Detta skapar förtroende hos våra kunder och visar på företagets höga pålitlighet.

Våra affärsområden omfattar Bostäder, Kommersiella fastigheter och Samhällsfastigheter samt Byggservice. Vi har sedan starten för drygt 50 år sedan utvecklats till ett av Sveriges mest framåtblickande och utvecklingsorienterade byggföretag.


Projektstyrning – vår kärnverksamhet

För oss är tydligt ledarskap en nyckelfaktor för att genomföra projekt med framgång.

Vi bemannar våra projekt med en skräddarsydd projektorganisation som leds av en erfaren projektchef med mandat, ansvar och goda ledaregenskaper. 

Vi tror på samverkan i alla delar av projektet från start till mål. Ett gott samarbete med vår kund och ett väl fungerande teamwork bland såväl egna medarbetare som underentreprenörer och övriga samarbetspartners, lägger grunden för ett lyckat slutresultat. 

Vi värnar om att förstå kundens behov och kundens affär

Att förstå våra kunders behov och önskemål är centralt för vårt arbetssätt. Alla våra projekt börjar därför med att vi lyssnar, tar till oss, och säkerställer att vi har förstått. Med öppen och transparent kommunikation skapar vi förutsättningar för en god samverkan och en riktigt trivsam arbetsmiljö! 


KÄRNVÄRDEN

Vår verksamhet grundas på fyra kärnvärden: Engagemang, AnsvarSamverkan och Hållbarhet. Dessa begrepp bildar tillsammans ett fundament för vårt agerande och vårt förhållningssätt i alla situationer. Läs mer om våra kärnvärden och hur vi förhåller oss till dem.

ENGAGEMANG

Vi brinner för vår uppgift i alla delar av verksamheten. Våra medarbetare utför dagligen sitt arbete med stort engagemang vilket bekräftas av att flertalet medarbetare har en lång historik hos Tommy Byggare. Vi är övertygade om att en tydlig ansvarsfördelning skapar delaktighet, vilket ökar engagemanget hos våra medarbetare. Denna inställning är en grogrund för goda kundrelationer.

SAMVERKAN

Vår verksamhet präglas av samverkan mellan medarbetare, med kunder och underentreprenörer.  När vi involveras i tidigt skede i planerade projekt kommer vår kompetens och erfarenhet till sin rätt, vilket medför att vi kan påverka projektens utformning vad gäller val av tekniska lösningar och metodval. Vår erfarenhet av tidig samverkan är att de mest kreativa och kostnadseffektiva lösningar kommer fram på ett konstruktivt sätt vid väl fungerande samverkan. 

ANSVAR

Ansvarstagande genomsyrar vår organisation och vår verksamhet i alla delar. Vi värnar om gott ledarskap med tydligt mandat och ansvar. Vi ser också varje medarbetares ansvar för den egna arbetsuppgiften som central för att vi skall lyckas leverera i enlighet med våra kunders krav och förväntningar. Vi har också ett ansvar för vårt bidrag till en hållbar samhällsutveckling.

HÅLLBARHET

Hållbarhet är synonymt med framtiden och är därför ett centralt begrepp i vår verksamhet. Vi värnar om hållbarhet i allt vi gör, såväl ekologiskt, socialt som ekonomiskt. Det här är ett gemensamt ansvar som involverar samtliga medarbetare. 

Ett stöd till det långsiktiga arbetet är att bolaget är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. 

FILOSOFI

Vi värnar om goda relationer!

Tommy Byggare är ett modernt företag som strävar mot en öppen och jämlik arbetsplats för starkare laganda och bättre sammanhållning. Att samarbeta med oss är okomplicerat och lösningsorienterat. Goda, långsiktiga relationer mellan ledning, medarbetare, kunder och leverantörer står alltid i första rummet.

KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ


 • OM ATT LEVERERA KVALITET!

  Kvalitet är ständig förbättring!  Vårt mål är att vara ett av Västsveriges mest attraktiva bolag för kunder och medarbetare i vår bransch. För att uppnå detta bedriver vi ett ständigt pågående kvalitetsarbete, alltid med kundens bästa i fokus. Vårt kvalitetslöfte är att alltid överlämna produkter som håller eller överträffar våra kunders förväntningar avseende överenskommen kvalitet, tid och slutkostnad.

  Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra processer, produkter och tjänster och vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001.

  Läs vår kvalitetspolicy »
  ISO-certifikat »

 • OM ATT MINSKA VÅR MILJÖPÅVERKAN

  Att ha fokus på miljö- och klimatpåverkan är idag en självklar del av vardagen i både arbetsliv och i livet utanför arbetet. Hållbarhetsaspekter och klimatpåverkan nu och i framtiden är därför centralt vår verksamhet, vilket innebär att vi värnar om hållbarhet i allt vi gör. Det här är ett gemensamt ansvar som involverar samtliga medarbetare. Vi ser också hållbarhetsarbetet som en stark konkurrensfaktor då både kundnöjdhet, socialt, ekologiskt och ekonomiskt resultat går hand i hand.

  Vi ansluter oss till Sveriges Miljömål samt Bygg- och anläggningssektorns Färdplan 2045, ”Färdplan för klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor”. Tommy Byggare är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

  Läs vår miljöpolicy »
  Vårt miljödiplom »
  ISO-certifikat»

 • SÄKERHET FRAMFÖR ALLT!

  Tommy Byggare ska vara en trygg arbetsplats både för oss medarbetare och de som besöker oss. Väl genomarbetade arbetsmiljöplaner och riskanalyser är inte bara ett lagkrav utan också ett högprioriterat moment i samband med planeringen inför uppstart av varje nytt projekt. Under projektets genomförande analyserar vi riskfaktorer kontinuerligt inför varje nytt arbetsmoment för att eliminera farliga situationer och incidenter på våra byggarbetsplatser. Vi har också nolltolerans för all diskriminering. Om något ändå skulle inträffa har vi väl genomarbetade rutiner för både agerande och uppföljning.  

  Vi ansluter oss till branschens vision Håll Nollan och är certifierade enligt ISO 45001.

  Läs vår arbetsmiljöpolicy »
  ISO-certifikat »

VÅR HISTORIA!


Vad som började som en liten byggfirma i Herrljunga har över tid utvecklats till ett väletablerat
byggföretag i Västsverige med huvudkontor i Alingsås och lokalkontor i Göteborg,
Trollhättan och Lidköping.

En översikt över vår historik:

 • 1970 Företaget startas av Tommy Svantesson i Herrljunga.
 • 1980 Sven Lerander m.fl. förvärvar Tommy Byggare.
 • 1984 Företaget startar egen Fastighetsutveckling.
 • 1992 Småhustillverkning startar med prefabricerade byggelement.
 • 2000 Huvudkontoret flyttar till Alingsås och lokalkontor etableras i Göteborg.
 • 2013 Lokalkontor etableras i Trollhättan.
 • 2015 Selin & Samuelsson AB förvärvar 50% av Tommy Byggare.
 • 2020 Tommy Byggare firar 50 årsjubileum och Erik Selin blir huvudägare.
 • 2021 Förvärv av Stenmarks Bygg AB och lokalkontor etableras i Lidköping.
 • 2023 Företaget får en nystart med utökad styrelse och ny företagsledning.
 • 2024 Nyrekryterad VD tillträder.