Skip to main content

Ny spännande organisation på Tommy Byggare

Tommy Byggare går nu in i en spännande och utvecklande period. För att stå redo inför morgondagens krav på en mer effektiv organisation samt för att skapa förutsättningar för ökad lönsamhet gör företaget nu några viktiga organisationsförändringar. Allt för att stå bättre rustade inför samtiden och framtiden.

En tydlig och omedelbar förändring är att vi skapar tre separata affärsområden – Bostad Göteborg, Kommersiellt Göteborg samt Trollhättan/Alingsås – detta för att möjliggöra en tydligare ansvarsfördelning inom organisationen samt för att bli mer handlingskraftiga och kunna ta tillvara de vinster som samordningen
resulterar i.

Som ett led i detta försvinner rollen som arbetschef, i stället inrättar vi en ny roll; en affärschef för respektive område.

Fler förändringar

En annan viktig förändring är att vi förstärker vår inköpsorganisation. Genom att skapa förutsättningar för en ökad kvalitet på inköpssidan (framför allt genom att specialisera, standardisera och samordna inköpen) frigör vi tid för att kunna fokusera på planering och genomförande av våra projekt, vilket i förlängningen skapar en bättre lönsamhet.

En sista, och mycket viktig, förändring är att rollen som projektchef utökas med personalansvar för den egna gruppens medarbetare. Dessutom har olika stödfunktioner setts över, som delvis kommer att omorganiseras.

Dessa förändringar är ett resultat av ett stort arbete som styrelsen och ledningsgruppen hanterat löpande över hela våren. Genom att analysera verksamheten har förbättringsområden identifierats. Den nya organisationen kommer att implementeras successivt över sommaren och kommer att gälla med full kraft från och med 1 september.

För ytterligare upplysningar kontakta Anders Axelsson VD på 0706-978340 alt anders.axelsson@tommybyggare.se